Grzegorz Wiśniewski

Prezes Instytutu Energetyki Odniawialnej

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Instytutu Energetyki Odniawialnej

O prelegencie

Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, były dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Grzegorz Wiśniewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, kierunek mechanika i energetyka procesowa (1987) oraz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek organizacja i zarządzanie (1997). Specjalizuje się w zagadnieniach technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii odnawialnej oraz w zagadnieniach socjoekonomicznych związanych programowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Od 2002 r. był przedstawicielem Polski w Grupie Ekspertów Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu (obecnie DG ENER) (inicjatywa managEnergy, której – tzw. Grupie Refleksyjnej przewodniczył w latach 2008/2009). W latach 2000-2004 był doradcą, a potem przewodniczącym Zespołu Rady Doradców Ministra Środowiska ds. OZE. Jest członkiem kilku zespołów doradczych Ministra Gospodarki, np. ds. rozwiązań systemowych w energetyce i ds. produkcji urządzeń OZE oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. zaawansowanych technologii pozyskania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kierował pracami nad kluczowymi dla energetyki odnawialnej ekspertyzami rządowymi dotyczącymi kierunków rozwoju prawa, ocen ekonomicznych technologii OZE. Jest współpatronem krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”, pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, założeń do systemu zielonych certyfikatów, inicjatorem poprawki prosumenckiej. Jest współprowadzącym ekonomiczne studia podyplomowe „Inwestycje w odnawiane źródła energii”. W październiku 2015 roku został powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydencie RP. Był też ekspertem i członkiem Grupy Robaczej ds. PZE Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Jest autorem i współautorem dwóch patentów w obszarze technologii energetyki słonecznej.