Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik–prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec

Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik–prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec

O prelegencie

Inicjator i autor wielu działań promujących rozwój Katowic i województwa śląskiego.
Gorący zwolennik współpracy międzyregionalnej w Europie i w Polsce, szczególnie współpracy Śląska z Małopolską, województwem opolskim, okręgiem ostrowskim i regionem Północnych Moraw Republiki Czeskiej oraz Okręgiem Żyliny na Słowacji. Aktywny uczestnik socjo–ekonomicznych procesów odbudowy Śląska, współautor i współinicjator prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992 – 1997, w wyniku których powstały: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Drogowa Trasa Średnicowa, Fundusz Górnośląski SA. 

Od roku 1990, Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest obecnie jedną z największych i najbardziej dynamicznie funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku. Największe przedsięwzięcia Izby to: Konkurs Śląska Nagroda Jakości, Laury Umiejętności i Kompetencji oraz Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1993 roku, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, z ramienia której działał jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli w latach 2004 – 2006 oraz członek Komisji
ds. Przemian w Przemyśle EKES w latach 2004-2010.

W latach 1997 – 1998 – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka,
w latach 1998 – 2001 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od roku 2002 jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

 

Tadeusz Donocik– private entrepreneur since 1982, lawyer, business advisor, an expert in restructuring business processes, coach.

Initiator and author of numerous activities promoting the development of Katowice and Silesian Voivodeship. Staunch supporter of interregional cooperation in Europe and  Poland, especially cooperation between Silesia, Małopolska Region, Opole Voivodeship, Ostrów Region, Northern Moravia Region of Czech Republic and Žilina […] region in Slovakia. Active participant of the socio-economic process of reconstruction of Silesia, co-author and co-initiator of the works on the Regional Contract for the Katowice Voivodeship in 1992 – 1997, in result of which were created Upper-Silesian  Agency for Entrepreneurship Development  Co, Upper-Silesian Agency  for Entrepreneurship Promotion Co, Upper-Silesian  Aviation Group, the Route Bypass, Upper-Silesian Fund Co.

Since 1990, President, co-founder of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, which is presently one of the biggest and most vibrantly functioning economic self-government organization in Silesia. The Chamber’s greatest enterprises include: The Silesian Quality Award Competition, The Laurels of Abilities and Competence and The European Congress of Small and Medium-Size Enterprises. Since 1993, Vice-president of the Polish Chamber of Commerce, on behalf of which he acted as a member of the European Economic and Social Committee in Brussels in 2004 – 2006 and of the Commission on Industrial Change in Brussels in 2004 – 2010.

In 1997 – 1998 – Chief of the Political Cabinet of the Minister of Economy in the government of Jerzy Buzek, 1998 – 2001 – Undersecretary of State in the Ministry of Economy. Since 2002 member of Steering Committee of Regional Innovation Strategy Silesian Voivodeship.